Phạm Xưởng

Họ và tên nạn nhân: Cha Phạm Xuổng (chết), Mẹ   Đặng Thị Thời, con Phạm Xưởng , con Phạm Thị Ba, con Phạm Thị Xù  

Địa chỉ: Tổ 4 P. Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Hoàn cảnh gia đình và tình trạng bệnh tật:

Gia đình rất khó khăn, có 04 ngưòi con bị ảnh hưởng chất độc da cam, đã chết 01 ngưòi, bị liệt và bệnh tâm thần, được Hội hỗ trợ xây dựng nhà, chăn nuôi.

Các bài viết khác trong danh mục này: