Vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và các cấp Hội tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó Thành ủy Đà Nẵng đã giao cho Ban cán sự đảng UBND thành phố, Ban Dân vận Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan như Sở Nội vụ, Sở Lao động -TB&XH, Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị, xã hội phối hợp, hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự và tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ, yêu cầu tại hướng dẫn số 49/HD-TWH ngày 16/3/2022 của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam theo quy trình đến phương án nhân sự theo trình tự và đúng quy định. Riêng công tác nhân sự phải lựa chọn, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giới thiệu vào BCH khóa mới theo Kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, ngày 22/8/2022 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã có hướng dẫn số 138/HD-HNN về tiến hành Đại hội cấp quận, huyện, xã, phường nhiệm kỳ 2023-2028; Theo hướng dẫn các cấp Hội cần xây dựng kế hoạch, đề án nhân sự, nội dung văn kiện, kinh phí và một số nội dung khác liên quan đến Đại hội. Đại hội cấp xã, phường tổ chức vào tháng 4-5/2023; Đại hội cấp quận, huyện vào tháng 6/2023 và Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2023.

Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng có 7/7 quận, huyện Hội và 56 Chi hội xã, phường trực thuộc. Trong thời gian qua, hoạt động của các cấp Hội được tổ chức thực hiện đúng quy chế hoạt động, cách thức tổ chức đa dạng phong phú, hiệu quả thiết thực, đã đem lại niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt hơn cho các nạn nhân chất độc da cam.