Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng sinh hoạt chuyên đề Quý I/2022

Ngày 15/3/2022 Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2022 với nội dung: Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

 

Quang cảnh sinh hoạt Chi bộ Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ được nghe và tham gia thảo luận sâu những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Thông qua sinh hoạt chuyên đề là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để từ đó nghiên cứu, vận dụng vào thực hiện công việc hàng ngày. Qua học tập chuyên đề xác định rõ hơn trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ chủ động tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Sau sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Hội đã triển khai kế hoạch nghiên cứu, quán triệt kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng.

BAN TUYÊN TRUYỀN VAVA ĐÀ NẴNG