Địa chỉ:
522 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:
(84 236) 3866 932
Fax:
(84 236) 3866 521
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.